Committee Members

Susumu Takenaga (Daito Bunka University, President)

Shinji Fukuda (Hirosaki University)

Masatomi Fujimoto (Osaka Gakuin University)

Masashi Izumo (Kanagawa University)

Atsushi Masunaga (Chuo University)

Akira Nagamine (Meiji University)

Yuji Sato (Rikkyo University, Secretariat)

Katsuyoshi Watarai (Waseda University)