Committee Members

Susumu Takenaga (Daito Bunka University, President)

Katsuyoshi Watarai (Waseda University)

Akira Nagamine (Meiji University)

Shunsuke Moroizumi (Saga University)

Masashi Izumo (Kanagawa University)

Masatomi Fujimoto (Osaka Gakuin University)

Shinji Fukuda (Hirosaki University)

Atsushi Masunaga (Chuo University)

Yuji Sato (Rikkyo University, Secretariat )